Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Na terenie Gminy Krasne obsługą wymienionego świadczenia dla obywateli Ukrainy zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.

Kontakt telefoniczny:
(17) 23 00 260
(17) 23 00 261   
(17) 23 00 256  
(17) 23 00 257
(17) 23 00 267
(17) 23 00 266


Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem w dniach:

wtorek: 8.30-17.00
pon.  -  piątek: 7.30-15.30


Jednocześnie informujemy, że osoby które uzyskały nr PESEL mogą ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem o świadczenia rodzinne oraz pomoc na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej.