NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU
– ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie na podstawie art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) przysługuje osobom, które urodziły dziecko,
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie netto, nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
    Świadczenie to mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku świadczenie rodzicielskie przysługuje im od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków – nawet do 71 tygodnia), jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli wniosek złożony zostanie po 1 kwietnia 2016 roku, powyższe świadczenie będzie przysługiwało od miesiaca jego złożenia.
    Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
- matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2 ustawy;
- opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia
7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
- rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
- osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.
    Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
- skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
- śmierci matki dziecka;
- porzucenia dziecka przez matkę.
    Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
- porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka;
- objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej;
- przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.
    
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem-Dział Świadczeń rodzinnych pok.11 /budynek Urzędu Gminy Krasne/ od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

do pobrania:

Wniosek

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SR-7_wersja_od_1_listopada.pdf