Wnioski o świadczenia rodzinne można składać od 1 lipca 2022 roku  drogą elektroniczną, a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2021/2022 wynosi 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe).

III. Zasiłek pielęgnacyjny.

IV. Świadczenie pielęgnacyjne.

V. Specjalny zasiłek opiekuńczy.


I. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

• 18 roku życia lub

•  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

•  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2020 r. :

•    95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

•    124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

•    135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, w wysokości 1000 zł, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.


2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych;

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, jeżeli osoba bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres
co najmniej 6 miesięcy.

Powyższy dodatek nie przysługuje w okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  przysługuje w wysokości 193 zł nie więcej niż 386 zł miesięcznie a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 273 zł nie więcej niż 546 zł miesięcznie.

 

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje
w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5  roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100 zł na dziecko,  na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, a także na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

1) dowody osobiste małżonków / rodziców,

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

3) zaświadczenie lekarskie – do „becikowego” i dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

4) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej,
5)  zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodach za 2020r. (oddzielne zaświadczenia w przypadku utraty dochodów za 2021r., nabycia dochodów w 2019r., pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego w 2021r.),

6) zaświadczenia od pracodawcy bądź z ZUS albo oświadczenie członków rodziny
o wysokości należnych /9%/ składek na własne ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021r,

7) oświadczenia o dochodach za 2021r. członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

8) oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2019r. (m.in. wys. stypendium z uczelni, z ZEAOS Krasne, alimentów, zasiłku chorobowego z KRUS),

9) zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,

10) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2021r, a w przypadku podlegania ubezpieczeniu w KRUS– kserokopia aktualnego odcinka KRUS,

11) kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz zasądzającego alimenty, akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka — w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 12) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2019r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

13) dokument określający datę utraty dochodu, np. świadectwo pracy lub dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gosp. oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11  za 2021r.,

14) dokument określający datę uzyskania dochodu np. umowa o pracę, wpis do działalności gospodarczej,

15) w przypadku uzyskania dochodu w roku 2021 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, np. PIT 11 za 2021r. oraz umowa o pracę,

16) w przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 - dokument określający wysokość dochodu nabytego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,

17) zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania lub oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w innej gminie,

18) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

19) numer rachunku bankowego,

20) inne dokumenty niezbędne organowi do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Ponadto osoby ubiegające się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego mają obowiązek przedłożenia:

1) zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania
w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

3) w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 – imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne,
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o powyższy dodatek.

Osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem są obowiązane zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce faktycznego zamieszkania.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada, natomiast gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia.

 

 

do pobrania

 

Pliki do pobrania Pobierz plik