Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 lipca 2022roku  drogą elektroniczną, a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2022 roku do 31 października 2022 roku. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosi 900 zł.      

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej lub zawarła związek małżeński;

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 

1) dowód osobisty wnioskodawcy,

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

3) zaświadczenie komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji,

4) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej,
5)  zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia pełnoletnich członków rodziny
o dochodach za 2014r.

6) zaświadczenia od pracodawcy bądź z ZUS albo oświadczenie członków rodziny
o wysokości należnych /9%/ składek na własne ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014,

7) oświadczenia o dochodach za 2014r. członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,

8) oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2014r. (m.in. wys. stypendium z uczelni, z ZEAOS Krasne, alimentów, zasiłku chorobowego z KRUS),

9) zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,

10) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014, a w przypadku podlegania ubezpieczeniu w KRUS– kserokopia aktualnego odcinka KRUS,

11) kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz zasądzającego alimenty,

12) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów
w 2014r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

13) dokument określający datę utraty dochodu, np. świadectwo pracy lub dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gosp. oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11  za 2014r.,

14) dokument określający datę uzyskania dochodu np. umowa o pracę, wpis do działalności gospodarczej,

15) w przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, np. PIT 11 za 2014r. oraz umowa o pracę,

16) w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 - dokument określający wysokość dochodu nabytego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,

17) zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania lub oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w innej gminie,

18) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

19) numer rachunku bankowego,

20) inne dokumenty niezbędne organowi do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 01.08.2022r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

do pobrania

Wniosek

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/FA-1.pdf

Załącznik do wniosku

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/FA-1Z.pdf

Oświadczenie o dochodach

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZFA-03.pdf

Oświadczenie o wysokości składek

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZFA-04.pdf

Oświadczenie o wysokości gospodarstwa

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZFA-05.pdf

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZFA-05.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZFA-

%20oswiadczenie%20o%20osobach%20zobowiazanych%20do%20alimentacji.pdf

wzór zaświadczenia o bezskuteczności alimentów

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/wzor%20zswiadczenia%20o%20bezskutecznosci%20egzekucji%20alimentow.pdf