Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów nałożonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z ubieganiem się o świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne z pomocy społecznej lub otrzymującej takie świadczenia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem, Krasne 121, 36-007 Krasne.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu daneosobowe@gminakrasne.pl

Administrator danych osobowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b. RODO w związku z ustawą z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i/lub ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i/lub ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i/lub ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i/lub ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw i podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym ustalenie prawa do wnioskowanych świadczeń.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt - od 10 do 50 lat.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Pliki do pobrania Pobierz plik