Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Krasne

W 2020r. w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania  pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” dokonano  modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewidencyjny 2669,  w miejscowości Krasne.

Zadanie inwestycyjne pozwoliło na wykonanie korytowania na głębokość 20 cm, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy kruszywa łamanego 0,63 mm o grubości warstwy 12 cm oraz wykonanie warstwy profilowo - wyrównawczej z kruszywa łamanego o grubości 8 cm. Droga charakteryzuje się przekrojem szlakowym o jednym pasie ruchu. Długości jezdni wynosi 527,8 m, a jej szerokość sięga do 3,0 m. Odwodnienie elementów pasa drogowego pozostawia się bez zmian, przebieg drogi dostosowany jest do ukształtowania terenu.

Konieczność wykonania remontu spowodowana była niezadawalającym stanem technicznym drogi z powodu występowania kolein i wyboi.

KOSZT WYKONANIA PLANOWANYCH PRAC: 131 950,00 zł

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI: 105 560,00 zł

Udział własny  w wysokości  26 390,00  zł.

W dniu 30.10.2020r. nastapił odbiór robót końcowych. 

 

                                                  30.10.2020r. Droga dojazdowa nr działki 2669 do gruntów rolnych po modernizacji                                                   

          

 

31.01.2020r. Droga  dojazdowa nr działki 2669 do gruntów rolnych przed modernizacją