Aktualności

Informacja Wójta Gminy Krasne

10-01-2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zapewne do zdecydowanej większości mieszkańców naszej Gminy dotarła już informacja o znaczących podwyżkach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku. Wszyscy zadajemy sobie pytanie dlaczego jest tak drogo i skąd wzięła się tak drastyczna podwyżka tych opłat?

Każda Gmina przygotowując specyfikację przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów, szacuje ich ilość na podstawie sprawozdań składanych przez firmę aktualnie odbierającą odpady od mieszkańców z terenu danej Gminy. Sprawozdania te mówią zarówno o ilości i rodzajach odpadów odbieranych od Mieszkańców spod domów, jak również o ilościach odpadów odbieranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gmina Krasne przygotowując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów opierała się o dane przekazywane przez spółkę MPGK Rzeszów. Z analizy tych danych wynika, że w roku 2020 na terenie Gminy do odbioru będzie 3 300 ton odpadów! Jest to najwyższa ilość ze wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca z terenu powiatu rzeszowskiego. To właśnie ten wskaźnik w najwyższym stopniu wpływa na wysokość ceny przetargowej, co później przekłada się na odpłatność dla Mieszkańców. System gospodarowania odpadami z mocy ustawy musi się samofinansować. Gmina nie może do systemu dokładać, ani na nim zarabiać.

W poniższej tabeli pokazana jest ilość odpadów przypadająca średnio na 1 mieszkańca w kilku okolicznych gminach.

Tab. 1

Gmina

Ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca

Na miesiąc

Na rok

Krasne

25,9 kg

310,6 kg

Trzebownisko

21,9 kg

262,7 kg

Tyczyn

16,9 kg

202,5 kg

Świlcza

17,4 kg

208,8 kg

Chmielnik

15,6 kg

187,7 kg

Lubenia

12,9 kg

154,8 kg

Boguchwała

15,3 kg

184,0 kg

Jeżowe

8,5 kg

102,0 kg

 

Powyższe ilości zostały obliczone na podstawie danych dostępnych w postępowaniach przetargowych w poszczególnych gminach.

Kolejna tabela przedstawia średnią cenę zagospodarowania 1 tony odpadów w oparciu o cenę przetargową i ilość ton do odebrania i zagospodarowania z terenu poszczególnych gmin.

Tab. 2

Gmina

Średnia cena odbioru i zagospodarowania
1 tony odpadów [zł/tonę]

Krasne

1 136,88

Trzebownisko

1 061,76

Tyczyn

1 222,84

Świlcza

1 180,54

Chmielnik

1 289,14

Lubenia

1 219,92

Boguchwała

1 043,48

Jeżowe

985,44*

 

*przez 5 miesięcy w roku odpady „mokre” i bio w Gminie Jeżowe odbierane są raz w miesiącu.

Powyższa tabela pokazuje, że oferta, którą w przetargu w Gminie Krasne złożył Zakład Komunalny z Sokołowa Małopolskiego nie odbiega od ofert w innych gminach. Można nawet stwierdzić, że jest jedną z tańszych. Jak już wspomniano wyżej, odpłatność na Mieszkańca w Gminie Krasne wynika przede wszystkim z ilości odpadów wytwarzanych w naszej Gminie.

W poniższej tabeli zestawiono odpłatność dla Mieszkańców w Gminach:

Tab. 3

Gmina

Odpłatność dla mieszkańców

Krasne

30 zł miesięcznie na osobę

Trzebownisko

24 zł od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców*
20 zł od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej 4 mieszkańców*

Tyczyn

20 zł miesięcznie na osobę

Świlcza

22 zł miesięcznie na osobę

Chmielnik

20 zł miesięcznie na osobę

Lubenia

18 zł miesięcznie na osobę

Boguchwała

24 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 1 osobę
48 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 2 osoby
72 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 3 osoby
95 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 4 osoby
115 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 5 osób
125 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 6-8 osób
135 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez więcej niż 8 osób

Jeżowe

13 zł miesięcznie na osobę

*Cena uchwalona przed rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów (może ulec zmianie).

Analizując wszystkie dane w powyższych tabelach można powiedzieć, że ceny zagospodarowania 1 tony odpadów w poszczególnych gminach są do siebie zbliżone, a różnica w odpłatnościach dla Mieszkańców  wynika w największym stopniu z ilości generowanych odpadów. Duże znaczenie dla średniej ceny zagospodarowania 1 tony odpadów ma procentowy rozkład w całkowitej ilości odpadów zawartości poszczególnych frakcji, inaczej mówiąc ile procentowo w całkowitej ilości odpadów stanowią chociażby odpady zmieszane, gdyż to właśnie zagospodarowanie tych odpadów w ostatnim czasie podrożało najbardziej z uwagi na zmiany ustawowe, otwarcie rynku odpadów i ceny podyktowanej przez spalarnię w Rzeszowie.

Gmina Krasne widząc ten problem wspólnie z Zakładem Komunalnym z Sokołowa Małopolskiego podejmuje działania ażeby w sposób zgodny z prawem ograniczyć ilość odpadów. Służyć ma temu między innymi zbieranie popiołów do osobnych pojemników (dostarczonych przez Gminę), tak aby nie trafiały one do odpadów zmieszanych. Podobne rozwiązania Gmina Krasne planuje w stosunku do odpadów biodegradowalnych.

Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ani do niego dopłacać.