Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr XVIII/136/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krasne Wójt Gminy Krasne zawiadamia, iż: począwszy od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

30,00 zł miesięcznie
od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość). Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty  i będą stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nąstąpiła zmiana.

Uchwalenie nowej stawki opłaty za odpady nie zmienia terminu i sposobu płatności tj. w kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe EBS nr:

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

w terminach:

I kwartał - do 15 kwietnia   

II kwartał - do 15 lipca

III kwartał - do 15 października

IV kwartał - do 15 grudnia

Pliki do pobrania Pobierz plik