Nabór na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny

28-05-2024

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNEM
36-007 Krasne 121
tel. 17 23 00 261

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem  informuje,  że poszukuje pracownika na stanowisko asystent rodziny.

Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w wymiarze 1 etatu.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 4. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 5. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 6. Osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 12. Posiadanie dobrej znajomości przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego o opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z trudnym klientem;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • umiejętność współpracy samodzielnie jak i w zespole;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • wysoka kultura osobista;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniu na rzecz dzieci i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne;
 • wykonywanie innych zadań poleconych przez Kierownika.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy  w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 • asystent rodziny nie może  prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez Gminę Krasne;
 • asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty,

 • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i przebieg pracy zawodowej;
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenie o ukończeniu kursów i szkoleń);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 • oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)”;
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 530), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny”) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem, 36-007 Krasne 121 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godz.15.00
 • dokumenty można przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem 36-007 Krasne 121. Decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem;
 • dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 • osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane;
 • informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasne, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem;
 • dokumenty kandydata wybranego w rekrutacji i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem przez okres jednego tygodnia od daty zakończenia rekrutacji. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po tym terminie nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu bez podania przyczyny;
 • kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązaniu stosunku pracy;
 • w stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem,36-007 Krasne 121 (dalej: GOPS) reprezentowany przez jego Kierownika.
 2. Kontakt: tel. 17 23-00-260,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z obecną rekrutacją.
 4. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na stanowisko będące przedmiotem ogłoszenia.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którą wyrażono wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda na zasadach art. 221a oraz art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
 8. Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i adres zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie GOPS oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 9. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.
 10. Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i adres zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych (w przypadkach kiedy wynika to z rozdziału III RODO).
 14. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 16. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (Pana Daniela Panka) – adres e-mail: lub

 

Krasne, 28.05.2024 r.

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krasnem
Wioletta Leszczyńska