XXXI/31/ 2020

PROTOKÓŁ NR XXXI/31/ 2020 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 21 grudnia 2020 roku, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).