Aktualności

Umowa na odbiór odpadów komunalnych w 2024 r. podpisana

01-12-2023

Dnia 30 listopada Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

Umowa na 2024 rok, opiewająca na na kwotę 4 429 935,00 zł brutto, została zawarta z Zakładem Komunalnym w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Grzegorza Kwietnia. Zakresem obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, w tym również dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na popiół w ilości 200 szt. Podobnie jak w latach poprzednich, odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady z mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów zbierania przeterminowanych leków.

Informujemy również, że w 2024 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Krasne nie ulegną zmianie i pozostaną na niezmiennym poziomie od 2022 r. Nowe harmonogramy odbioru odpadów zostaną dostarczone mieszkańcom gminy do końca grudnia 2023 r.