Aktualności

RaP STEAM

10-04-2024

Wójt Gminy Krasne podpisał umowę o realizację projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania. Realizatorem projektu jest Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w partnerstwie z Gminą Grodzisko Dolne, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie – Centrum Naukowe „Łukasiewicz” oraz Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, których siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego prowadzących nauczanie w klasach 4-8.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Krasne.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów/ uczennic szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania. Projekt zakłada wprowadzenie do szkół podstawowych innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej.

Planowany zakres wsparcia obejmuje m.in. wyposażenie szkolnych pracowni w zestawy robotów edukacyjnych, niezbędne oprzyrządowanie techniczne oraz oprogramowanie, szkolenia dla kadry zarządzającej szkół i nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne z robotyki z elementami programowania, zajęcia edukacyjne w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”, obozy robotyczne dla chętnych uczniów. Projekt będzie realizowany do grudnia 2029 r.