Aktualności

Oświadczenie Wójta Gminy Krasne ws. Klubu Sportowego „Crasnovia”

24-06-2020

Kilka dni temu w serwisach internetowych i społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja na temat pozbawienia Klubu Sportowego „Crasnovia” dofinansowania z budżetu Gminy Krasne. Nie mogę pozwolić na publiczne, fałszywe oskarżenia kierowane pod moim adresem i Radnych Gminy Krasne. Takiej nieuczciwej postawie pragnę stanowczo przeciwstawić się i przedstawić prawdziwy obraz sytuacji.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że organizatorem zbiórki w serwisie Zrzutka.pl jest osoba, która nie brała udziału w żadnych spotkaniach i rozmowach w obecności mojej, radnych lub pracowników Urzędu, których tematem było finansowanie działalności Klubu przez Gminę. A zatem proszę o odpowiedź organizatora zbiórki, na jakiej podstawie oparł swoją argumentację przedstawioną w opisie zbiórki? Czemu nie podał wszystkich faktów, decyzji i działań podjętych przez obecny Zarząd Klubu oraz Gminę Krasne?

Jako wieloletni społecznik i działacz sportowy rozumiem i szanuję działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy Krasne. Zależy mi na dobrej współpracy opartej na partnerskich i jasnych zasadach. Rozumiem, że tegoroczne zmiany w zasadach finansowania klubów sportowych (z dwóch źródeł – sport i profilaktyka) są czymś nowym i mogą budzić obawy. Dlatego od początku roku zarówno ja, jak i pracownicy Urzędu, służyliśmy radą i pomocą klubom sportowym (również Klubowi Sportowemu „Crasnovia”) w sprostaniu nowym zasadom finansowania działalności w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przygotowaliśmy organizacjom dokumenty niezbędne do rozszerzenia działalności statutowej o działania „na rzecz promocji zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

W miesiącu marcu br. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczając na ten cel 100 tys. zł. Zaplanowałem także szkolenie z zakresu zasad przyznawania dotacji w ramach środków z profilaktyki. Do szkolenia niestety nie doszło z powodu pandemii koronawirusa. Jak tylko będzie możliwość w bezpiecznych warunkach przeprowadzić szkolenie, na pewno do tego tematu wrócę.

Mimo wszystko pracownik merytoryczny Urzędu pozostał w stałym kontakcie z przedstawicielami Zarządu Klubu Sportowego „Crasnovia” oferując pomoc w napisaniu i rozliczeniu projektu ze środków profilaktycznych. Klub nie skorzystał z tej pomocy i z własnej woli nie sięgnął po dotację, której wysokość mogła wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Podobnie też odrzucił propozycję pomocy Urzędu w napisaniu i rozliczeniu projektów w ramach ministerialnych środków: z Programu KLUB (tam „Crasnovia” mogła wnioskować o dotację na szkolenie dzieci i młodzieży w wysokości 10 tys. zł) oraz w ramach Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (tam Klub mógł pozyskać do 40 tys. zł dotacji). W ostatnich dniach pojawiła się kolejna szansa dla Klubu na pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”.

Pragnę nadmienić, że z mojej strony, jak i Radnych Gminy Krasne, jest pełna wola współpracy i dialogu. Gmina wspiera działalność Klubu nie tylko w formie finansowej, ale również udostępniając nieodpłatnie obiekty sportowe i sprzęt do jego utrzymania, a także opłacając koszty energii, wody i ogrzewania. Kolejnym dowodem jest zmiana warunków umowy dotacyjnej dla Klubu „Crasnovia”. W dniu 20 lutego br., na prośbę Zarządu Klubu, wyraziłem zgodę na przyznanie I transzy dotacji w wysokości 50 tys. zł, a nie 35,5 tys. zł jak było w planie. Pozostała pula 21 tys. zł oczekiwała na II połowę roku i decyzję Zarządu, co do dalszych losów Klubu. W dniu 21 maja br. Zarząd Klubu „Crasnovia” poinformował mnie o swojej dymisji z dniem 30 czerwca oraz, że nie zgłasza drużyny seniorów do rozgrywek.

Proszę pamiętać, że Wójt i Rada mają obowiązek podejmować decyzje odpowiedzialnie, w interesie całej Gminy i wszystkich Jej mieszkańców. Dlatego niewykorzystane 21 tys. zł zostało przesunięte na inne, podkreślam – pilniejsze w chwili obecnej potrzeby Gminy. Przedstawiciel Zarządu Klubu został o tym poinformowany i po raz kolejny skierowany po ubieganie się o środki z funduszu profilaktycznego. Klub otrzymał także moje zapewnienie, że po prawidłowym rozliczeniu I transzy dotacji i zwrocie niewykorzystanej części środków w związku z zawieszeniem rozgrywek i treningów, zostanie zawarta kolejna umowa na kontynuowanie zadania w drugiej połowie roku.

Na koniec zwracam się z gorącą prośbą do młodych działaczy Klubu Sportowego „Crasnovia” w Krasnem, aby wzorem innych klubów, podjęli merytoryczną współpracę z Gminą, z wzajemnym poszanowaniem, dbałością o mienie gminne i publiczne środki. Proszę także o większe zaangażowanie i pomoc zasłużonym działaczom Klubu w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji, a także otwarcia się na nowe możliwości finansowania, które pojawiają się przed Klubem.

 

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak

Krasne, dnia 24 czerwca 2020 r.