Aktualności

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

14-06-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z poźn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXIX/534/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 5373),

WÓJT GMINY KRASNE

ogłasza nabór kandydatów, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora projektu na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.

I. Podstawa prawna:

 1. Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej "Ustawą".
 2. Uchwała Nr LXIX/534/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 5373), zwana dalej „Uchwałą”.
 3. Zarządzenie Nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Krasne z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora projektu.

II. Wymagania:

 1. W skład komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, zwanych dalej „Organizacjami”, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) nie reprezentują Organizacji biorących udział w ww. otwartym konkursie ofert;

b) nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dotyczących wyłączenia pracownika.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń, do udziału w pracach komisji konkursowej zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących Organizacje.
 2. Powołanie członków komisji konkursowej, zarówno spośród przedstawicieli Organizacji, jak i przedstawicieli Wójta Gminy Krasne, nastąpi w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krasne.
 3. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem ich do składu komisji.
 4. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach komisji lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt II. ppkt 1 lit. b), zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 2 i 3 Ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 5. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony Organizacji, komisja może działać bez ich udziału zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 Ustawy

IV. Zasady działania komisji konkursowej:

Zasady działania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert reguluje § 18 ust. 2 – § 20 załącznika do Uchwały.

V. Termin, miejsce i tryb składania kandydatur:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2024 r., w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (Sekretariat – pok. 18) w godzinach urzędowania, korespondencyjnie lub za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Krasne: /n8htx367y1/SkrytkaESP. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasne.
 2. Kandydaturę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej”.
 3. Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.