Aktualności

Ogłoszenie

24-05-2023

OGŁOSZENIE

LXV SESJA RADY GMINY KRASNE

ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU

31 maja 2023 R. O GODZ. 830

W URZĘDZIE GMINY KRASNE, Krasne nr 121

(sala nr 2 – parter).

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rzeszów przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Rzeszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA”.
 8.  Sprawozdanie Wójta za okres od ostatniej sesji.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 10. Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 11. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Krasne

Grzegorz Nowak