Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy na 2020 r.

29-11-2019

Na podstawie Uchwały Nr LV/383/2010 Rady Gminy Krasne z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 109, poz. 2008), informuję, że od 2 do 9 grudnia 2019 r. są prowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uwagi i opinie dotyczące Programu Współpracy na 2020 rok mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać do Urzędu Gminy Krasne – Sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Krasne w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu.

Pliki do pobrania Pobierz plik