Aktualności

Komunikat dla przedsiębiorców

15-01-2020

Wójt Gminy Krasne przypomina o obowiązku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gm. Krasne) do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności (nie dotyczy odpadów produkcyjnych, na które powinny być zawarte oddzielne umowy).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) prowadzący działalność gospodarczą, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W związku z powyższym należy zgłosić się do jednego z podmiotów, który jest wyszczególniony w załączonym wykazie w celu podpisania stosownej umowy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak

Pliki do pobrania Pobierz plik