Aktualności

Informacja ws. przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w Malawie

05-06-2024

WÓJT GMINY KRASNE

informuje

 że po podjęciu w dniu 22 marca 2024 r. przez Radę Gminy Krasne Uchwały Nr LXXIV/568/2024

PRZYSTĘPUJE SIĘ

do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2024 w miejscowości Malawa.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wnioski do projektu planu należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Wzór ww. formularza dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne na stronie internetowej pod adresem: Plany w toku / Plany zagospodarowania przestrzennego / Gmina, Rada Gminy / BIP / Krasne (gminakrasne.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121.

Wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krasne:

  • w postaci elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /n8htx367y1/SkrytkaESP albo za pomocą poczty elektronicznej na adres emai : sekretariat@gminakrasne.pl opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
  • w postaci papierowej: przesłane lub doręczone osobiście na adres Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121,
  • poprzez platformę konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Portal partycypacja (rof.org.pl)

Składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.