Aktualności

Informacja Wójta Gminy Krasne

30-07-2020

INFORMACJA

Wójta Gminy Krasne

o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok

 

W 2021 roku każde z sołectw na terenie gminy Krasne może w ramach funduszu sołeckiego wydatkować środki w kwocie 46.874,10 zł.

Warunkiem ich przyznania jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy Krasne wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie: z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek powinien zawierać:

- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa
w ramach środków określonych dla sołectwa,

-  oszacowane koszty realizacji przedsięwzięć,

-  uzasadnienie.

 Jednocześnie przypominam, że przedsięwzięcia objęte wnioskiem, w myśl ustawy o funduszu sołeckim muszą dotyczyć zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Sołectwa mogą również realizować wspólne przedsięwzięcia. Jednak każde z sołectw zamierzających wspólnie je realizować odrębnie uchwala wniosek.

Ponadto informuję, że zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz procedura postępowania określone są  w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udzielają Sołtysi poszczególnych sołectw,
a decyzje w zakresie rozdysponowania środków funduszu będą podejmowane na najbliższych zebraniach wiejskich.

 

 

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne

Pliki do pobrania Pobierz plik