Aktualności

INFORMACJA

19-01-2017

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Strażowa

Pismem z dnia 16 stycznia 2017 roku  prywatny przewoźnik komunikacji na linii Strażów – Rzeszów zrezygnował z obsługi komunikacyjnej przedmiotowej linii  z dniem 1 lutego 2017 roku, motywując swoją decyzję względami ekonomicznymi.

Informuję, że Urząd Gminy prowadzi intensywne rozmowy i spotkania w celu zapewnienia Państwu regularnego transportu na linii Strażów – Rzeszów. O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

Z poważaniem

Z-ca Wójta
Violetta Błotko