Aktualności

Informacja

04-12-2023

W dniu 4 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Kobiet Krasne z siedzibą 36-007 Krasne 743, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Miłość Świętego Mikołaja” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571).  

Zarządzeniem Nr 0050.165.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Krasne uznał celowość realizacji ww. zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasne oraz na stronie internetowej Gminy Krasne www.gminakrasne.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 05 do 11 grudnia 2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 – Biuro podawcze (pokój numer 3) lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.