Data Numer Przedmiot
09 Lipiec 2019 XI/97/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/96/2019
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/95/2019
w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/94/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne od dnia 1 września 2019 roku.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/93/2019
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na tere...
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/92/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/91/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/90/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę ...
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/89/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Strażów gm. Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/88/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/87/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/86/2019
w sprawie najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/85/2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/84/2019
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/83/2019
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/82/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/81/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/80/2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2018 r.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/79/2019
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2019 X/78/2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasne wotum zaufania.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel