Data Numer Przedmiot
20 Marzec 2019 VIII/58/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
20 Marzec 2019 VIII/57/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/56/2019
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/53/2019
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strażów.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/51/2019
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 2034.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/55/2019
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/54/2019
w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/52/2019
w sprawie zgłoszenia sołectwa Strażów do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/50/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/49/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/48/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019
Więcej array-brown
08 Luty 2019 VI/47/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
08 Luty 2019 VI/46/2019
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia sołectwa Malawa z gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/45/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/44/2019
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Krasne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych...
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/43/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/42/2019
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/41/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/40/2019
w/s zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 V/39/2019
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
12
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel