POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


STYPENDIUM SZKOLNE
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne. (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego, poz 4009)

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.


Świadczeniami pomocy materialnej są:

 • Stypendium szkolne;
 • Zasiłek szkolny.

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej ?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom  kolegiów pracowników służb społecznych,  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Kto może otrzymać stypendium szkolne ?

 • Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
  • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
  • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w pkt 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zasiłków socjalnych, jednorazowych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy), miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki odprowadzonej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne ?

 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę,
  • pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
   • zakup podręczników szkolnych,
   • zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
   • zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.
 • Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe;
 • Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium ?

 • Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawanych na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia;
 • Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym;
 • Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium ?
Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Obsługi Szkół w Krasnem;
 • Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 • Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/ oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego;
 • Zamieszkanie na terenie Gminy Krasne;
 • Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • Trudna sytuacja materialna ucznia - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 514,00 zł, kwota ta uległa zmianie od 1 października 2015 r.  

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Gdzie składa się wnioski ?
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobierane są w sekretariatach szkół na terenie Gminy Krasne i składane w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Obsługi Szkół w Krasnem 743B, budynek Gimnazjum II piętro pok. nr 38., tel 17 2300296.

Termin składania wniosków
Do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku.

Dokumentowanie wydatków
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków w wyznaczonym przez ZEAOS w Krasnem terminie.

 

ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne. (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego, poz 4009)

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności (zdarzenia) uzasadniającego złożenie wniosku:
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;

 • Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku;
 • Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia;
 • Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia;
 • Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny;
 • Zasiłek szkolny wypłaca się jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego;
 • Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;
 • Klęski żywiołowej;
 • Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, rodzica, opiekuna prawnego);
 • Innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krasne;
 • W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku śmierci rodzica - akt zgonu;
 • W przypadku np.pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej;
 • Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.