Przemoc w rodzinie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami).

Przemoc domową należy zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Może być ona zarówno przyczyną, jak i skutkiem dysfunkcji w rodzinie.

Według  definicji przyjętej w ustawie z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie należy rozumieć, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli w twojej rodzinie dochodzi do przemocy, pamiętaj że przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania, nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka.

W sytuacji zagrożenia pomocy można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:

 1. Telefon alarmowy – tel. 112.
 2. Policja – tel. 997.
 3. Pogotowie ratunkowe – tel. 999.
 4. I Komisariat Policji  ul. Rejtana 34 – tel.  17 858 38 10.
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem 17 855 57 66, 17 855 59 30,
              17 855 59 40.
 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie ul. Rzeszowska 5 tel. 518 736 839.
 7. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie,
              ul. Leszczyńskiego 3 – tel. 17 858 10 33.

Inne ważne telefony:

801 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

22 696 55 50 – Telefon Informacyjno – Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ,, Dzieci Niczyje”.

116 006 – Telefon dla Ofiar Przestępstw.