Projekty unijne

Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

Wójt Gminy Krasne zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Więcej ->

Budowa przedszkola w miejscowości Krasne

W dniu 4 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.06.04.01-18-0029/16-00 pn.: „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1. Przedszkola.

Więcej ->

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego

W dniu 29 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 pn.: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Więcej ->

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.02.00-18-0105/16-00 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Więcej ->

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

W dniu 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie  3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Więcej ->

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

W dniu 18 maja 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.04.06.00-18-0001/16 pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Więcej ->

Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem

W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 08.03.00-18-0052/17-00 pn.: „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Więcej ->

Rozwiń swoje kompetencje - ukształtuj swoją przyszłość

Gmina Krasne realizuje w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 30 czerwca 2018 r. Projekt „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Więcej ->

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 03.04.00-18-0002/17-00 pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Więcej ->