1.  Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

  1. udzielanie porad i konsultacji prawnych  pracownikom;
  2. sporządzanie opinii prawnych i projektów aktów prawnych;
  3. opiniowanie - pod względem zgodności z prawem - projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych oraz projektów umów cywilno-prawnych;
  4. obsługa prawna sesji Rady oraz posiedzeń Komisji;
  5. występowanie przed sądami i innymi urzędami w ramach zastępstwa prawnego
                i procesowego.

2.Oznaczając pismo znakiem sprawy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego
RP swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.