Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
14 Luty 2019 120.4A.2019
w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2019 0050.5.2019
w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2019/2020
Więcej array-brown
24 Maj 2018 0050.42.2018
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 22 - "Palikówka" - Etap I/1
Więcej array-brown
21 Wrzesień 2017 0050.70.2017
w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Wrzesień 2017 0050.69.2017
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
12 Wrzesień 2017 0050.68.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
11 Wrzesień 2017 0050.67.2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2017 0050.66A.2017
w sprawie Powołania komisji do przyjmowania, weryfikacji i oceny wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Krasne dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – Projekt Parasolowy”.
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2017 0050.66.2017
w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia uczniów za rok szkolny 2016/2017 w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2017 0050.65A.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2017 0050.65.2017
w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Palikówce do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją zadań szkoły.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2017 0050.64.2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 2 sierpnia 2013 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Palikówce.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2017 0050.63A.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 0050.63.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 Nr 0050.62.2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za i półrocze 2017 r.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2017 Nr 0050.61.2017
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu ekonomiczno-administracyjnego obsługi Szkół w Krasnem.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2017 Nr 0050.60.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
22 Sierpień 2017 0050.59.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2017 0050.58.2017
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków w ramach programu Stypendialnego Gminy Krasne za rok szkolny 2016/2017 oraz określenia zasad i trybu jej działania.
Więcej array-brown
16 Sierpień 2017 0050.57.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown