Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

1.Do zadań stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. planowanie kryzysowe, analiza i ocena zagrożeń w tym zakresie,
 2. przygotowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 3. przygotowywanie planu reagowania,
 4. inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
 5. załatwianie spraw związanych z powoływaniem Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz zapewnienie ich właściwego działania;

2)realizacja spraw w zakresie zadań obrony cywilnej:

 1. opracowywanie planu obrony cywilnej gminy Krasne zawierającego ocenę zagrożenia, zamiar działania, plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, plan zabezpieczenia logistycznego obrony cywilnej, plan działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
 2. prowadzenie dokumentacji organizacyjno – ewidencyjnej formacji obrony cywilnej,
 3. zapewnienie utrzymania struktur organizacyjnych oraz gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej;
 4. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji dotyczących obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 6. koordynowanie przygotowań i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Krasne;

 3)realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej, w tym:

 1. ustalanie zakresu i struktury finansowania zadań realizowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwanych dalej OSP, współudział w planowaniu budżetu
  w powyższym zakresie,
 2. ustalanie zakresu i sposobu uczestniczenia gminy w finansowaniu zadań OSP poprzez zawieranie stosownych porozumień z jednostkami OSP w powyższym zakresie,
 3. prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie gminy Krasne oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
 4. nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 5.  współpraca z jednostkami OSP oraz Komendantem Gminnym OSP w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy,
 6. współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia
  i zapewnienia gotowości bojowej OSP, zapewnienie bezpłatnego umundurowania
  i ubezpieczenia;

4)  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

 1. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony,
 2. współdziałanie przy przeprowadzaniu poboru,
 3. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznania ich za jedynych żywicieli rodzin albo żołnierza samotnego, w tym: przygotowywanie decyzji o przedterminowym zwolnieniu ze służby wojskowej oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie wypłaty świadczeń z tym związanych,
 4. organizacja doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 5. realizowanie w porozumieniu z Szefem Sztabu Wojskowego i Wojskowym Komendantem Uzupełnień zadań związanych z potrzebą zapewnienia zasobów środków transportowych oraz maszyn i urządzeń;

5)  opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej;

6)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z  poleceń lub upoważnień Wójta.

Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownik prowadzący sprawę używa oprócz symbolu literowego referatu ZK swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.