W IV kwartale 2018 roku na bazie obecnego budynku przedszkola w Krasnem rozpocznie działanie w ramach GOKiB Centrum promocji dziedzictwa kulturowego w Krasnem. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach środków RPO WP przeznaczonych dla ZIT ROF działanie: Kultura, nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę budynku obecnego przedszkola celem jego dostosowania do nowej funkcji, dobudowanie szybu windowego oraz remont i unowocześnienie sali widowiskowej w budynku GOKiB, przy możliwym maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów kwalifikowanych. Stowarzyszenie ROF podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinasowaniu projektu.