Data Numer Przedmiot
31 Maj 2017 XXXVI/283/2017
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/282/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/281/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świlcza.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/280/2017
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/279/2017
w sprawie najmu budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/278/2017
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/277/2017
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia...
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/276/2017
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta...
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/275/2017
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/270/2017 Rady Gminy Krasne w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/274/2017
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Palikówka.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/273/2017
w sprawie zgłoszenia sołectwa Palikówka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/272/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 XXXV/271/2017
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Krasne”
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/270/2017
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy Krasne w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/269/2017
w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/268/2017
w sprawie określenia zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/267/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/266/2017
w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/265/2017
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne (dz.nr 601/1).
Więcej array-brown
22 Marzec 2017 XXXIV/264/2017
w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel