Data Numer Przedmiot
29 Listopad 2017 Nr XLIII/343/2017
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/342/2017
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/341/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/340/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/339/2017
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/338/2017
w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/337/2017
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/336/ 2017
w  sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/335/ 2017
w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/334/2017
w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Krasne wkładu własnego do realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, RPO WP na....
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/333/2017
w sprawie zgody na przystąpienie przez Gminę Krasne do realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/332/2017
w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/331/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Palikówce, w Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Palikówce.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/330/ 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strażowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strażowie.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/329/ 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Malawie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Malawie.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/328/ 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Krasnem.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/327/ 2017
w sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/326/ 2017
w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/325/ 2017
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/324/ 2017
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel