Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie RO

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 03.04.00-18-0002/17-00 pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wartość projektu ogółem: 22 641 035,89 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 380 365,81 zł

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie gmin znajdujący się na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy od 3,6 kW do 108 kW. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe: montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych; unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery; promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych. Produktem projektu będzie 123 nowo wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 2,66 MWe. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 r., co umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 1 824,09 MWh/rok. Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 455,61 tony ekwiwalentu CO2/rok. Realizacja projektu została ujęta w Planie gospodarki niskoemisyjnej obowiązującym na terenie ROF. Realizację inwestycji zaplanowano na okres 2 lat, tj. 2017-2018.

W ramach zadania zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne w obrębie obiektów należących do gminnych instytucji celu publicznego tj. W Gminie Krasne na budynku Stacji Uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy 85% dofinansowaniu.