Aktualności

Stanowisko Wójta Gminy Krasne

01-01-2019

W ostatnich tygodniach Mieszkańcy naszego regionu zasypywani byli informacjami na temat problemów podkarpackich samorządów z zagospodarowaniem odpadów. Publikacje medialne informowały o prognozowanych bardzo dużych wzrostach opłat za odbiór odpadów w  2020 roku. Problem ten dotyczy też niestety Gminy Krasne. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na 2020 rok cena zaproponowana przez jedynego oferenta tj. Zakład Komunalny Sp. z o.o. z Sokołowa Małopolskiego wynosi 3 751 704 zł brutto. Dla przypomnienia w roku 2019 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów zamknie się w kwocie 1 300 000 zł. Do obu tych cen należy doliczyć około 100 000 zł kosztów administracyjnych. Jak widać cena z przetargu jest prawie trzykrotnie wyższa od obowiązującej w tym roku. W ogłoszonym przetargu oferty nie złożył obecny odbiorca odpadów tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wiąże się z czynnikami, na które gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gmina nie może go w żaden sposób dotować, ani też na nim zarabiać. Wnoszone przez Mieszkańców opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost kosztów są:

  • wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej”,
  • wzrost kosztów przetwarzania odpadów w instalacjach komunalnych (dotychczas instalacje regionalne),
  • wzrost cen energii,
  • wzrost płacy minimalnej,
  • podwyżka cen paliw.

Najważniejszym czynnikiem jednak, jest uwolnienie rynku śmieciowego poprzez likwidacje regionów gospodarki odpadami. W przypadku Gminy Krasne miało to przełożenie na 140% wzrost kosztów utylizacji jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych w spalarni odpadów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Z ceny 302,40 zł w tym roku koszt utylizacji 1 tony odpadów zmieszanych wzrósł do 721 zł.

W Gminie Krasne mieszkańcy rocznie produkują 3 300 ton odpadów z czego 2 000 ton stanowią odpady zmieszane. W przeliczeniu na 1 zadeklarowanego mieszkańca daje to prawie 310 kg odpadów na rok! W innych gminach z okolic Rzeszowa wartość ta w zdecydowanej większości nie przekracza 200 kg rocznie na osobę.

Przykładowy wzrost kosztów zagospodarowania 1 tony odpadów (netto).

Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych dotychczas wynosił 302,40 zł/t w 2020 roku będzie to ponad 720 zł/t. 

Koszt zagospodarowania plastiku dotychczas wynosił 250 zł/t w 2020 roku będzie to minimum 450 zł/t

Koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych dotychczas wynosił 600 zł/t w 2020 roku będzie to 1200 zł/t

Koszt zagospodarowania opon dotychczas wynosił 350 zł/t w 2020 roku będzie to 600 zł/t

Koszt zagospodarowania przeterminowanych leków dotychczas wynosił 2 000 zł/t w 2020 roku będzie to 7 000 zł/t

Papier i makulatura dotychczas za przyjęcie 1 tony dostarczający zarabiał ok. 150 zł w roku 2020 już tylko ok. 10 zł/t

Szkło - dotychczas dostarczający otrzymywał 30 zł/t w roku 2020 odbiór będzie darmowy.

„Tzw. opłata marszałkowska” za składowanie odpadów z 170 zł/t obecnie, w roku 2020 wyniesie 270 zł/t

Wszystkie powyższe kwoty obejmują tylko i wyłącznie koszty jakie dostarczający odpady płaci „na bramie” zakładu który te odpady utylizuje. Nie uwzględnione są tu koszty odbioru tych odpadów z terenu Gminy Krasne i ich transportu do odpowiednich instalacji.

Wójt Gminy Krasne podejmował szereg działań mających na celu obniżenie cen, a w szczególności przywrócenie regionalizacji w gospodarce odpadami. Przesłane zostały pisma zarówno do Prezesa Rady Ministrów jak i Ministra Środowiska. Za pośrednictwem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego wystosowany został apel do wszystkich podkarpackich parlamentarzystów. Wójt Gminy Krasne uczestniczył w spotkaniach u Prezydenta Miasta Rzeszowa, gdzie z Wójtami i Burmistrzami okolicznych miast i gmin zadeklarowali wspólnie z Miastem Rzeszów budowę własnej spalarni odpadów. Temat ten był również podnoszony na spotkaniu u Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego oraz Starosty Powiatu Rzeszowskiego.

W załączeniu publikujemy pisma kierowane przez Wójta Gminy Krasne Wilhelma Woźniaka do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Konwentu Wójtów i Burmistrzów do parlamentarzystów woj. podkarpackiego w sprawie wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.