Aktualności

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ SWOJEGO DOWODU!

10-01-2018

W 2017 roku utraciły ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich.

Termin ważności dokumentu osobistego można sprawdzić w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności (tzw. bezterminowe).

Osoby, którym kończy się ważność dowodu osobistego, powinny pamiętać, że wniosek o nowy dowód wraz z jedną aktualną, kolorową fotografią (wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), przedstawiającą ją w pozycji frontalnej, należy złożyć 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnej gminie na terenie kraju.

Osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni, może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich), wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Złożenie wniosku o nowy dowód może odbyć się także przez Internet ─ należy wcześniej zarejestrować się na platformie ePUAP, mieć profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd. W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Dowody wydawane są bezpłatnie.

Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

 

Grafika: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie