Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie tzw. małych zleceń

11-07-2018

W dniu 9 lipca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie, z siedzibą Malawa 650, 36-007 Krasne, złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piknik rodzinny szkoleniowo-edukacyjny w Malawie” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr 0050.56.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. Wójt Gminy Krasne uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 11 do 17 lipca 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 – Biuro podawcze (pokój numer 3) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: , w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania Pobierz plik