Wydarzenia

XXX SESJA RADY GMINY KRASNE

2020-11-26 14:00
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

XXX SESJA RADY GMINY KRASNE

ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU

26 LISTOPADA 2020 R. O GODZ. 1400

w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. 1. zawarcia porozumienia z Gminą Łańcut w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Malawa - Gmina Krasne oraz sołectwa Kraczkowa – Gmina Łańcut,
  2. 2 dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków,
  3. 3. dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne,
  4. 4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020,
  5. 5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  6. 6. obniżenia ceny skupu żyta,
  7. 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  8. 8. określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9. 9. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Sprawozdanie Wójta za okres od ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 6. Zamknięcie sesji. 

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Krasne

                                                                          Grzegorz Nowak