Wydarzenia

„Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”

2021-07-23 08:00 - 2021-08-06 14:00
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
Kontakt: tel.: (17) 771 00 05
Udział: Płatny
Koszt udziału: Wkład własny

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu

„Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.”

 

Termin trwania naboru: Od 23 lipca 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r.


Miejsce składania wniosku: 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

 
Sposób składania wniosków: 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 15.30 (w dniu 6 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00).

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w 2 egzemplarzach (oryginały).

Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Do wniosku należy dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.

Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Limit dostępnych środków w ramach naboru: 134 921,45 EUR 

Forma wsparcia: 

Premia w wysokości określonej w LSR:

70 000,00 zł – działalność usługowa         

80 000,00 zł – działalność produkcyjna

Intensywność wsparcia – 100%


Zakres tematyczny naboru: 

Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi:

Przejść pozytywnie weryfikację wstępną (w zakresie zgodności z ogłoszeniem, zgodności z LSR LGD EUROGALICJA, w tym z Programem PROW 2014-2020),
Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Mieścić się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji wraz z kryteriami wyboru operacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.eurogalicja.org w zakładce „PROW 2014-2020” oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr XIV/2021.

Minimalna liczba punktów w ramach kryteriów wyboru operacji konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 17 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 44 punktów.

Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, do wyczerpania limitu środków podanego w ogłoszeniu.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decydujące znaczenie ma w kolejności:

1. wyższa wartość punktowa uzyskana z oceny kryterium „wsparcie grup defaworyzowanych”

2. kolejność wpływu wniosków do Biura LGD (data i godzina).


Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze nr XIV/2021 oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy),  np. dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej.

Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: 

Dokumenty:

formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełnienia,
biznesplan z informacją pomocniczą do wypełnienia biznesplanu,
formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem,
formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia,

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://eurogalicja.org oraz http://www.arimr.gov.pl
oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”.


 

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA:

ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski

I piętro, pokój nr 3

tel.: (17) 771 00 05

e-mail: 

 

Więcej informacji na stronie: https://eurogalicja.org/aktualnosci/577-ogloszenie-o-naborze-nr-xiv-2021