Wydarzenia

LIII SESJA RADY GMINY KRASNE

2022-06-29 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Krasne (parter, sala nr 2)
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

LIII SESJA RADY GMINY KRASNE

ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU

29 CZERWCA 2022 R. O GODZ. 1100

W URZĘDZIE GMINY KRASNE, KRASNE 121

 (parter, sala nr 2).

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Krasne za 2021 rok.
 3. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Krasne za 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Krasne za 2021 rok i podjęcie uchwały w/s udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasne za 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego Gminy Krasne za 2021rok. 
 6. Rozpatrzenie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Krasne za 2021r. oraz informacji o stanie mienia.
 7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz-wie o przedłożonym przez Wójta Gminy Krasne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021r.
 8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne w/s sprawozdania finansowego Gminy Krasne za 2021r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2021r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem za 2021r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Krasne.
 9. Podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 10. Zapoznanie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne z dnia 26 maja 2022r. w/s wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2021r.
 11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz-wie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Krasne wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w/s:
  13. 1. zmiany uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne,
  13. 2. zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022,
  13. 3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  13. 4. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Krasne,
  13. 5. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Krasne,
  13. 6. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne,
  13. 7. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne,
  13. 8. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne,
  13. 9. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne,
  13. 10. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krasne w roku szkolnym 2022/2023.
 14. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.
 15. Przedstawienie informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 16. Sprawozdanie Wójta za okres od ostatniej sesji.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 18. Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Krasne

                                                                  Grzegorz Nowak