Świadczenie Wychowawcze 500+

RODZINA 500+

Z dniem 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna sie składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze, podobnie jak inne świadczenia o charakterze społecznym, przysługują obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłacane będzie temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłacane będzie temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy rodzice nie zamieszkują wspólnie, a dziecko mieszka u jednego z rodziców przez pierwszą część miesiąca, a u drugiego z rodziców przez drugą część miesiąca, wówczas świadczenie wychowawcze będzie dzielone pomiędzy rodziców proporcjonalnie do czasu, w którym dziecko u danego rodzica zamieszkuje.

Wysokość świadczenia wychowawczego i warunki jego nabywania

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do czasu osiągnięcia przez dziecko przyjmowanej powszechnie granicy dorosłości, tj. ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze - na każde uprawnione dziecko - przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Natomiast świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje wówczas, gdy dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200 zł.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

   1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
       albo pieczy zastępczej;

   3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

   4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze 
       do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
       społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie prowadził organ właściwy tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Jeżeli chodzi o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, to właściwy w tym zakresie będzie Wojewoda  - to on, w tym przypadku, będzie wydawał decyzje w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a wypłacać świadczenie będzie gmina.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane przez organ właściwy  raz dostępne na stronie internetowej  GOPS w Krasnem. 

Wniosek składa się w  GOPS w Krasnem (sutereny) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać począwszy od 1 sierpnia 2017 r.  (podstawą ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym przypadku, jest rok kalendarzowy 2016r.).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na następny okres będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Świadczenie przyznawane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane, chyba że wniosek zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, wówczas świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłacane będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wniosek zawiera dane dotyczące:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy i członkówrodziny wnioskodawcy w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 
 2. Klauzulę nastepującej treści: 'Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożoenie fałszywego oświadczenia."

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017r.,poz.60, 328, 648, 859 i 1089.),
 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających sie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne,
 3. zaświadczenie własciwego organu gminy, nakazu płatniczyo albo oświadczenie o wielkości gospodarswa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 4. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego sie w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,na podstawie umowyzawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddana gospodarstwa rolnego w dzierżawę w zwiazku z pobieraniem renty okreslonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
 5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 9. dokument, w tym oświadczenie  określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
 10. dokument w tym óświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 11. dokument w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokośc i rodzaj uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.z 2016r. poz. 1990,1948 oraz z 2017r.poz.60 i 858,.);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej polskiej lub inny dokument uprawniający czudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis zupełnego aktu urodzenia - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6)odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

8) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

9) odpis orzerzcenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienna obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sie okresach;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Dokumenty, o których mowa wyżej, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w lit. a, b i h oraz oświadczenia, o którym mowa w lit. c, są składane jako kopie tych dokumentów.

Do dnia utworzenia systemu teleinformatycznego, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r. w zakresie dotyczącym dołączania do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przepisy ustawy stwarzają możliwość składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w obwieszczeniu przez ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw informatyzacji. Również załączniki do wniosków składanych drogą elektroniczną mają postać dokumentów elektronicznych bądź elektronicznych kopii dokumentów papierowych. Nadto organy prowadzące postępowania w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego dysponuje prawem do weryfikowania, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, danych z rejestrem PESEL. Nie ma konieczności dołączania do wniosku szeregu zaświadczeń (np. dotyczących dochodów) - organ właściwy bowiem będzie je pozyskiwał samodzielnie.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

 

Podstawa prawna:

-     Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016, poz. 195 i 1579 oraz z 2017r. poz.60,245,624,777i ...);

-      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016, poz. 214).

 

 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990 za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych, informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej tut. Urzędu została utworzona zakładka pn. „Rodzina 500+”, dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/, w której zostały opublikowane materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.