Dodatek węglowy

 

W związku z podpisaniem w dniu 11 sierpnia 2022 r. przez Prezydenta RP ustawy o dodatku węglowym, Wójt Gminy Krasne informuje, iż wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem.  

 

Komu przysługuje świadczenie?

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

• kocioł na paliwo stałe,

• kominek,

• koza,

• ogrzewacz powietrza,

• trzon kuchenny,

• piecokuchnia,

• kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Źródło ogrzewania zasilane jest:

 • węglem kamiennym,
 • brykietem,
 • peletem

zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
  i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

Wnioski o dodatek węglowy – można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem: 36-007 Krasne 121 w pok. 11 i w pok. w suterenach urzędu, w godz. pracy, tj. 7:30-15:30, wt.: godz. 7:30-17.00, pt. 7:30-14:00.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem: /GOPSKRASNE/SkrytkaESP . Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Druk wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem lub ze strony internetowej:  [lnk: dodatek węglowy wniosek]

 

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: • (17) 23-00-263, 23-00-264, 23-00-262

Pliki do pobrania Pobierz plik

Dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła obwiązująca od dnia 20 września 2022 r. wprowadza nowe dodatki na ogrzewanie. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W zależności od głównego źródła ciepła wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3.000 zł - w przypadku kotła na paliwo stałe zasilanego peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1.000 zł - w przypadku kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego, zasilanych drewnem kawałkowym,
 • 2.000 zł - w przypadku kotła olejowego,
 • 500 zł - w przypadku kotła na skroplony gaz LPG.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

 

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych – można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem: 36-007 Krasne 121 w pok. 8 i 12 w godz. pracy, tj. 7:30-15:30, wt.: godz. 7:30-17.00, pt. 7:30-14:00.

 

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Druk wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnem
lub ze strony internetowej

Pobierz wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 

 

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: • (17) 23-00-256, 23-00-257, 23-00-267