Dodatek węglowy

 

W związku z podpisaniem w dniu 11 sierpnia 2022 r. przez Prezydenta RP ustawy o dodatku węglowym, Wójt Gminy Krasne informuje, iż wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem.  

 

Komu przysługuje świadczenie?

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

• kocioł na paliwo stałe,

• kominek,

• koza,

• ogrzewacz powietrza,

• trzon kuchenny,

• piecokuchnia,

• kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Źródło ogrzewania zasilane jest:

  • węglem kamiennym,
  • brykietem,
  • peletem

zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
    i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

Wnioski o dodatek węglowy – można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem: 36-007 Krasne 121 w pok. 11 i w pok. w suterenach urzędu, w godz. pracy, tj. 7:30-15:30, wt.: godz. 7:30-17.00, pt. 7:30-14:00.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem: /GOPSKRASNE/SkrytkaESP . Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Druk wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem lub ze strony internetowej:  [lnk: dodatek węglowy wniosek]

 

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: • (17) 23-00-263, 23-00-264, 23-00-262

Pliki do pobrania Pobierz plik