Ogłoszenia

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Auchan" nr 1/2022

11-09-2023

Wyłożenie do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Auchan” nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne w miejscowości Krasne, gmina Krasne.

Na podstawie art. 11 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w dniach od 11 września 2023 roku do 2 października 2023 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Auchan” nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod usługi komercyjne w miejscowości Krasne, gmina Krasne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniu 19 września 2023 roku w Urzędzie Gminy w Krasnem, 36-007 Krasne 121, w pokoju nr 2 na parterze, o godz. 15:00 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, dotyczącymi przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne w tym handlu i gastronomi oraz rozwiązania komunikacyjne o charakterze znaczącym dla obszaru opracowania planu, a także dla terenów sąsiednich.

Uwagi można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Krasne z podaniem imienia i nazwiska/nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 r. Pisma należy składać osobiście bądź kierować na adres Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Krasne na platformie ePUAP pod adresem: /n8htx367y1/SkrytkaESP lub /n8htx367y1/skrytka.

Projekt ww. Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnem, 36-007 Krasne 121, w pokoju nr 17 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do 17:00, w piątki do 14:00), w plikach do pobrania oraz na platformie: Portal partycypacja (rof.org.pl).

Pliki do pobrania Pobierz plik

mpzp_auchan.zip
MPZP Auchan
Data publikacji: 
2023-09-11
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski
Data modyfikacji: 
2023-09-11
Osoba modyfikująca: 
Georgina Giedlarowiec