Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW

2019-09-15 11:30
Miejsce: Dom Ludowy w Strażowie
Udział: Bezpłatny

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
z w o ł u j ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 15 września 2019 roku w Domu Ludowym w Strażowie

I Termin Zebrania o godz. 1130
II Termin Zebrania o godz. 1145.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie ustępującego Sołtysa z prac Rady Sołeckiej kadencji 2014-2018.
  3. Sprawozdanie Radnych Sołectwa Strażów z pracy w Radzie Gminy Krasne.
  4. Sprawozdanie Sołtysa z dotychczasowej pracy Rady Sołeckiej.
  5. Informacja dotycząca stanu inwestycji na terenie sołectwa Strażów w 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Strażów na rok 2020.
  7. Wstępne założenia do budżetu na 2020 rok Sołectwa Strażów.
  8. Sprawy różne, wnioski, zapytania.
  9. Zamknięcie zebrania.

Proszę Mieszkańców o liczny udział w Zebraniu.

Sołtys Sołectwa Strażów

                                                          Piotr Lecki