Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MALAWA

2019-09-15 11:30
Miejsce: Dom Ludowy w Malawie
Udział: Bezpłatny

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 statutu Sołectwa Malawa,
z w o ł u j ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MALAWA
w dniu 15 września 2019 roku w Domu Ludowym w Malawie

I Termin Zebrania o godz. 1130
II Termin Zebrania o godz. 1145.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego w/s wydatkowania środków funduszu sołeckiego w 2020 r.
  3. Informacja Wójta Gminy Krasne nt.:
    3.1. Realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych w Sołectwie Malawa w 2019 r. 
    3.2. Planowanych do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w sołectwie Malawa w latach 2020 - 2024.
  4. Organizacji i kosztów transportu publicznego na terenie gminy Krasne.
  5. Sprawy różne, wnioski, zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.

Proszę Mieszkańców o liczny udział w Zebraniu.

Sołtys Sołectwa Malawa

                                                        Eugeniusz Piotrowski