Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MALAWA

2018-09-30 11:30
Miejsce: Dom Ludowy w Malawie
Organizator: Sołtys sołectwa Malawa
Udział: Bezpłatny

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 statutu Sołectwa Malawa,

z w o ł u j ę

ZEBRANIE  WIEJSKIE

SOŁECTWA MALAWA

w dniu 30.09.2018 roku

I Termin Zebrania o godz. 1130,

II Termin Zebrania o godz. 1145.

W Domu Ludowym w Malawie.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego w/s:

    a) przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Malawa na rok 2019,

    b) sprzedaży nieruchomości (dz. nr ew. 211/2 położonej w Malawie) stanowiącej własność Gminy Krasne.

3. Wyrażenie opinii nt. projektu uchwały Rady Gminy w/s zmiany uchwały w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Przedstawienie kandydatów na wójta Gminy Krasne i radnych Sołectwa Malawa.

5. Sprawy różne, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie Zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

                                        Sołtys Sołectwa Malawa 

                                             Stanisław Wąs