Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KRASNE

2018-09-23 10:00
Miejsce: Zwspół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem (mała sala gimnastyczna
Organizator: Sołtys sołectwa Krasne
Udział: Bezpłatny

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 statutu Sołectwa Krasne,

z w o ł u j ę

ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA KRASNE

w dniu 23.09.2018 roku

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem (mała sala gimnastyczna)

I Termin Zebrania o godz. 1000,

II Termin Zebrania o godz. 1015.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w/s przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krasne na rok 2019.

3. Wyrażenie opinii nt. projektu uchwały Rady Gminy w/s zmiany uchwały w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Podjęcie uchwały w/s sprzedaży lub dzierżawy części działki gminnej nr 639/3 położonej w Krasnem z przeznaczeniem na budowę myjni samochodoweJ.

5. Przedstawienie kandydatów na wójta Gminy Krasne i radnych Sołectwa Krasne.

6. Sprawy różne, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie Zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

                     Sołtys Sołectwa Krasne

 

                   Stanisław Falandysz