Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

1. Do zadań Referatu  Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w tym:

 1. realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,
 2. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 4. badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,
 5. zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,
 6. uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,
 7. zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
 8. przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,
 9. przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,
 10. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,
 11. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,
 12. występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 14. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 15. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 16. wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności:
 1. ewidencjonowanie nieruchomości,
 2. wycena nieruchomości,
 3. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 4. umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
 5. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, obciążaniem ograniczonym prawem rzeczowym, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, trwały zarząd, dzierżawę lub najem gruntów i przejmowanie gruntów na własność gminy oraz przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach,
 6. koordynowanie opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,
 7. dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
 8. wyposażanie nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,
 9. przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie w nich zmian w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 10. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 11. oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedaż gruntów mienia gminnego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne
  i kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe,
 12. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,
 13. współpraca z kancelariami notarialnymi przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości mienia gminnego,
 14. opracowanie przy współpracy z Referatem Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat  informacji o stanie mienia komunalnego;
 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:
 1. opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 2. przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
 3. występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,
 4. przygotowywanie materiałów do scalenia i podziału,
 5. wypłacanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i przejęte na własność przez Gminę;
 1. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, a w szczególności:
 1. wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
 2. wydawanie upoważnień dla geodety do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic,
 3. ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa,
 4. przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 5. przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do Starosty;
 1. prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości a w szczególności:
 1. wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
 2. prowadzenie rejestru wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
 3. prowadzenie i utrzymanie w stanie aktualności ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
 1. gospodarowanie zasobamilokalowymi w  tym zasobami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,w tym ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności:
 1. przygotowywanie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 2. zapewnienie realizacji zadań wynikających z uchwalonych przez Radę programów w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
 3. prowadzenie postepowań w zakresie najmu, dzierżawy, sprzedaży lokali gminnych,
 4. realizacja polityki czynszowej zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa,
 5. przygotowywanie  i prowadzenie ewidencji umów najmu lokali,
 6. zapewnienie właściwego wykonania umów przez najemców, w tym zapewnienie realizacji dochodów gminy z tytułu czynszów najmu oraz prowadzenie odpowiednich postępowań w powyższym zakresie,
 7. realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania zasobów lokalowych gminy, w tym prowadzenie konserwacji i remontów bieżących, przygotowywanie wniosków w powyższym zakresie, analiza stanu utrzymania i potrzeb,
 8. realizacja zobowiązań wynikających z prawa budowlanego  dotyczących użytkowników  obiektów budowlanych, w tym prowadzenie książek obiektów  oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu  technicznego,
 9. współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych dotyczących zasobów lokalowych gminy i ich modernizacji,
 10. prowadzenie aktualnej ewidencji dotyczącej zasobów lokalowych Gminy;
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:
 1. przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
 2. realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania podstawowych urządzeń melioracyjnych,
 3. współpraca z rejonowym związkiem  spółek wodnych  w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisówprawa,
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią,
 5. podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych  w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi,
 6. przygotowywanie danych do Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko oraz Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
 1. sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Urzędu,
 3. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach,
 4. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,
 5. tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi;
 6. przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 7. nakładanie w drodze    decyzji   na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
 8. ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 9. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
 1. uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,
 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 3. naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 4. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew
   i krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych, zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla środowiska, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
 5. składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego  do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia;
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:
 1. prowadzenie zbioru kopii zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 2. przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie  z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie;
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, a w szczególności:

a)     przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

b)     nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

c)    organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

d)     sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,

e)    prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

f)      udostępnianie na stronie internetowej Gminy Krasne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,

g)    przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

h) prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,

i)     prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

j)    przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:
 1. przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
 2. nakazywanie właścicielom gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z ich winy degradacji gruntów,
 3. wykonanie zastępcze zabiegów na koszt właściciela gruntów;
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a w szczególności:
 1. opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 2. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ich zagospodarowania,
 3. wyrażanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
 4. udział w mediacjach polubownego rozstrzygania sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego;
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:
 1. czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
 2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 3. określanie zasad postępowania ze zwierzętami wyłapanymi;
 1. realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, a w szczególności:
 2. prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 3. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 4. zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,
 5. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej na terenie gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy  w zakresie  budowy, utrzymania i odnowy dróg,
 6. bieżący nadzoru nad stanem dróg, zapewnienie likwidacji ich uszkodzeń, bieżącego utrzymania i remontów dróg oraz porządku w obszarze pasa drogowego,
 7. zapewnienie właściwego utrzymania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 8. zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji przystanków znajdujących się na terenie gminy Krasne w zakresie dróg stanowiących własność Gminy, planowanie potrzeb w zakresie sieci przystanków,
 9. zapewnienie zimowego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy w powyższym zakresie,
 10. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz naliczanie stosownych opłat,
 11. uzgadnianie zjazdów z dróg gminnych,
 12. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób                                i mienia,
 13. współpraca z zarządcami dróg powiatowych  i wojewódzkich w zakresie dbałości o stan dróg i chodników oraz ich oznakowania,
 14. nadzór nad  pielęgnacją zieleni w pasie drogowym,
 15. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym,
 16. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników w regularnym transporcie drogowym na terenie gminy;
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne, a w szczególności:
 1. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
 2. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy i ich finansowanie,
 3. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy, planowanie  i realizacja jego rozbudowy
 4. opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich wyłożenie do publicznego wglądu,
 5. opracowywanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz jego uzgadnianie z wojewodą;
 1. realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów gminnych, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów planów wieloletnich realizacji inwestycji liniowych i kubaturowych na terenie gminy,
 2. współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy  w zakresie  zadańinwestycyjnych i remontów w tym finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych,
 3. zapewnienie   prawidłowego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne  i remonty w  budżecie gminy,
 4. przygotowywanie formalno-prawne inwestycji  i remontów określonych w rocznych i wieloletnich planach inwestycyjnych,
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami kubaturowymi realizowanymi przez Gminę,
 6. współudział  w nadzorowaniu realizowanych przez Gminę  zadań inwestycyjnych i remontów,
 7. koordynowanie działań wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych,
 8. podejmowanie działań w zakresie egzekwowania właściwego wykonania umów przez wykonawców inwestycji i remontów,
 9. opracowywanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z realizacji  zadań inwestycyjnych i remontów,
 10. prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji inwestycji gminnych,
 11. podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych  w formie dotacji dla  planowanych zadań inwestycyjnych i remontów,
 12. współudział w przygotowaniu  wniosków o przyznanie  środków  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych  dla planowanych zadań inwestycyjnych,
 13. sporządzanie wniosków o płatność i rozliczenia końcowego dla  zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych  w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych,
 14. prowadzenie i rozliczanie zadań sołeckich w zakresie remontów i napraw,
 15. zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych (sprawowanie nadzoru), w tym zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
 16. koordynacja zamierzeń inwestycyjnych Gminy z inwestycjami poszczególnych zakładów eksploatujących sieci uzbrojenia terenu;
 17. realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych na realizacje projektów Gminy, a w szczególności:
 18. monitoring dostępności środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych możliwych do pozyskania na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,
 19. bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 20. przygotowywanie wniosków i innej dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków z dostępnych programów, funduszy i mechanizmów finansowania,
 21. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 22. współpraca z samorządami krajowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 23. współpraca z podmiotami, które mogą być partnerami we wspólnych projektach planowanych do realizowania przez Gminę,
 24. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych,
 25. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji, rozliczania i sprawozdawczości przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne,
 26. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą i instytucją wdrażającą,
 27. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów,
 28. reprezentowanie Urzędu w trakcie kontroli zewnętrznych dotyczących realizacji projektów, udzielanie wyjaśnień zespołom kontrolującym, przygotowywanie odpowiedzi na ustalenia pokontrolne i wykonanie zaleceń pokontrolnych,
 29. monitorowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie, wytycznymi jednostki zarządzającej / instytucji wdrażającej itp.,
 30. prowadzenie statystyk w zakresie określonym przez przepisy unijne i krajowe, a także instytucje zarządzające środkami pomocowymi, przygotowywanie informacji prasowych oraz informacji dla Rady w zakresie realizowanych projektów, przygotowywanie wniosków
  o ujęcie kosztów planowanych zadań w budżecie gminy,
 31. bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych w zakresie realizacji współfinansowanych projektów i informowanie o zmianach odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu, uczestniczące w realizacji projektów;
 32. realizowanie  zadań w zakresie udzielania zamówień publicznych  zgodniez obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych,Kodeksem cywilnym oraz Regulaminem  udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, w szczególności:
 1. zapewnienie wykonania ustawy Prawo zamówień publicznych, koordynowanie działań Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych
  z realizacją zamówień publicznych,
 2. ustalanie trybu udzielania zamówień  w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa,
 3. przygotowywanie  projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną Urzędu,
  dla zamówień do których obowiązuje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno-kancelaryjnej obsługi komisji przetargowej dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 6. prowadzenie postępowań dla zamówień, do których obowiązuje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. sporządzanie dokumentacji postępowań dla zamówień, do którychstosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych,
 8. przygotowanie   przy współpracy z merytorycznym stanowiskiemlub komórką organizacyjną  Urzędu postepowań dla zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,
 9. prowadzenie postepowań dla zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,
 10. sporządzanie dokumentacji postepowań dla zamówień, do których  nie stosuje się ustawy  Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,
 11. koordynacja  i kontrola czynności związanych z zawarciem umów z wybranym oferentem,
 12. publikacja ogłoszeń  dotyczących prowadzonych postępowań  o udzielenie zamówień  publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraznadzór merytoryczny nad informacjami upowszechnianymi w systemie informatycznym w tym zakresie,
 13. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonychzamówieniach przy współpracy z Referatem Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat,
 14. współpraca z  Urzędem Zamówień Publicznych w  ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów Urzędu Zamówień Publicznych;

21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.         

 1. W ramach zadań zleconych Referat prowadzi sprawy dotyczące podawania do publicznej wiadomości zarządzonych przez lekarza weterynarii umiejscowień choroby zakaźnej i stosowaniu tymczasowych środków zaradczych.

3.Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RI swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.