Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

 1. z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy Krasne na pobyt stały;
 2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy Krasne — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Krasne bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Krasne pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy Krasne.

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
  - swoje obywatelstwo,
  - adres stałego zamieszkania na obszarze gminy Krasne.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Krasne - przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze gminy Krasne. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu albo zeznania świadków.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość  i złożeniu stosownych dokumentów.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania          w Urzędzie Gminy Krasne pokój nr 1 w godzinach 7:30 do 15:30.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące i wydawane jest nieodpłatnie.

Unieważnienie dowodu osobistego

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

a) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
b) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
c) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego,
d) po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.

Zameldowanie i wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

oraz zgłaszanie wyjazdu poza granice RP, a także powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Karta usługi do pobrania.

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Karta usługi do pobrania.

Zameldowanie na pobyt stały, czasowy cudzoziemców

Karta usługi do pobrania.

Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Karta usługi do pobrania.