Transport publiczny w Gminie Krasne

Informacja nt. powodów zmiany operatora oraz realizacji projektu transportowego w ramach RPO WP 2014-2020.

Informacja nt. linii autobusowych obsługujących gminę Krasne, lista przystanków oraz proponowany podział stref biletowych.

Ceny biletów dla mieszkańców gminy Krasne za korzystanie z usług komunikacji MKS.

Zapoznaj się z zasadami wydawania EM-KART.

Rozkłady jazdy autobusów MKS obowiązujące od 1 lipca 2017 r.

TRANSPORT PUBLICZNY OD 1 LIPCA 2017 ROKU

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Gmina Krasne Uchwałą Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2017 roku przystąpiła do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, który wykonuje przekazane mu zadania gmin - członków Związku - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

Przyczynę wypowiedzenia dotychczas obowiązującego Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 30 grudnia 2014 r. (z późn. aneksami) z Gminą Miasto Rzeszów stanowił wzrost kosztów refundowania świadczenia usług w zakresie prowadzenia publicznego transportu, przekazywanych w formie dotacji celowej, które zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 30 stycznia 2017 r. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kształtowały się na poziomie 976 168,00 zł (linia „4” i „14”) – przy dopłacie Gminy Krasne 4,40 zł netto do 1 wozokm. W roku ubiegłym stawka dopłaty wynosiła 3,87 zł netto dopłaty do 1 wozokm.

Szacunkowy koszt refundacji świadczenia usług transportu publicznego na terenie całej gminy Krasne, w tym linii do Strażowa, zaproponowany przez Międzygminną Komunikację Samochodową (MKS) wynosi 766 302,00 zł.

 

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zrzesza obecnie pięć podrzeszowskich gmin: Trzebownisko, Boguchwała, Głogów Małopolski, Chmielnik, Czarna. W dniu 28 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku podjęło Uchwałę Nr VIII.25.2017 w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. W ostatnim czasie wnioski o przystąpienie do związku PKS złożyły także gminy: Świlcza, Czudec i Tyczyn.

Zgodnie ze statutem Związku Gmin, do jego zadań należy realizowanie za pomocą PKS Rzeszów S.A.:

1) zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach gmin objętych działaniem Związku,

2) koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar gmin-członków Związku,

3) efektywnego wykorzystania majątku Związku.

 

W dniu 30 marca 2017 r. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, w odpowiedzi na nabór RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17 dla Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, jako Lider projektu złożył wniosek pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt obejmuje zakup 50 nowoczesnych autobusów do obsługi transportu publicznego na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin PKS, jako wymóg wynikający z regulaminu naboru. W ramach projektu na terenie gminy Krasne realizowane będą dwie drogi publiczne: Palikówka - Przycznia i Krasne Mała Kolonia oraz sieć przystanków i wiat przystankowych przy drogach publicznych. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KRASNE

 

Linie autobusowe obsługiwane przez MKS: http://www.zgpks.rzeszow.pl/?trasy-przejazdu/linia-225.html

 

Linie autobusowe w gminie Krasne:

206 - Rzeszów Dw. PKS – ul. Bardowskiego – ul. Lwowska – Malawa Góra

204 - Rzeszów Dw. PKS – ul. Bardowskiego – ul. Lwowska – Krasne – Krasne Wólka – Strażów – Palikówka, która obejmuje 3 trasy przejazdu:

 • Rzeszów – Krasne – Krasne Wólka
 • Rzeszów – Krasne – Strażów p. Strażów Bażantarnia
 • Rzeszów – Krasne – Strażów – Palikówka

 

Przystanki na terenie Miasta Rzeszowa:

 • linia Palikówka – Strażów – Rzeszów (przez Krasne Kolonia-Krasne Szkoła-Urząd Gminy)
 • linia Krasne Wólka – Rzeszów

Rzeszów Lwowska granica

Rzeszów Lwowska/Bałtycka 09/Lwowska/Kr. Marysieńki 10

Rzeszów Lwowska/Cienista 07/Lwowska/Olbrachta 08

Rzeszów Lwowska szpital 05

Rzeszów Lwowska cmentarz

Rzeszów Lwowska Jedn. Wojskowa 02

Rzeszów Bardowskiego

Rzeszów D.A. ul. Grottgera

 

!!! Wybrane kursy w dni robocze do ul. Matuszczaka:

Rzeszów Dąbrowskiego kościół

Rzeszów Podkarpacka Politechnika

Rzeszów Matuszczaka/Rymanowska 02

Rzeszów Podkarpacka/Matuszczaka

Rzeszów Matuszczaka pętla

 

 • linia Strażów – Rzeszów p. Bażantarnię:

Rzeszów Lwowska granica

Rzeszów Lwowska szpital 05

Rzeszów Lwowska Jedn. Wojskowa 02

Rzeszów Bardowskiego

Rzeszów D.A. ul. Grottgera

 

 • linia Malawa – Rzeszów:

Rzeszów Lwowska granica

Rzeszów Lwowska/Bałtycka 09/Lwowska/Kr. Marysieńki 10

Rzeszów Lwowska/Cienista 07/Lwowska/Olbrachta 08

Rzeszów Lwowska szpital 05

Rzeszów Lwowska cmentarz

Rzeszów Lwowska Jedn. Wojskowa 02

Rzeszów Bardowskiego

Rzeszów D.A. ul. Grottgera

 

PROPONOWANY PODZIAŁ STREF BILETOWYCH DLA GMINY KRASNE

Linie

Przystanek graniczny strefy I

Strefa II

Strefa III

Linia: Krasne-Palikówka-Strażów

Teren Rzeszowa do przystanku przy  Auchan Krasne

(granica miasta)

Wszystkie przystanki na terenie Krasnego

Palikówka, Strażów

Linia: Malawa

Teren Rzeszowa do przystanku przy  Auchan Krasne

(granica miasta)

Wszystkie przystanki na terenie Malawy

 

-

 

AKTUALNY CENNIK BILETÓW

 

CENY BILETÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE ZA KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACJI MKS NA LINIACH:

 

 • 206 – Rzeszów Dw. PKS – ul. Bardowskiego – ul. Lwowska – Malawa Góra
 • 204 – Rzeszów Dw. PKS – ul. Bardowskiego – ul. Lwowska – Krasne – Krasne Wólka – Strażów – Palikówka, która obejmuje 3 trasy przejazdu:
 • Rzeszów – Krasne – Krasne Wólka
 • Rzeszów – Krasne – Strażów p. Strażów Bażantarnia
 • Rzeszów – Krasne – Strażów – Palikówka

* W KOLORZE CZERWONYM ZAZNACZONO CENY BILETÓW

WYŁĄCZNIE DLA ZAMELDOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

 

Cena biletu (zł)

Jednorazowy

Miesięczny

Roczny
(ważny 365 dni)

po terenie gminy

teren gminy

 i

wszystkie strefy

Bilet po terenie gminy

2,00

70,00

15,00 *

 

Strefa I

(teren Miasta Rzeszowa do przystanku przy  Auchan Krasne – jadąc z Rzeszowa)

2,00

 

114,00 /

70,00 *

 

 

Strefa II

(Krasne – Rzeszów

Malawa – Rzeszów)

2,80

 

15,00 *

 

Strefa III

(Strażów  – Rzeszów

Palikówka – Rzeszów)

3,50 / 3,00 *

130,00 /

70,00 *

Uczeń

 (bilety jednorazowe z ulgą handlową 20%)

Strefa I

1,60 *

58,14

 

35,70 *

Bilet na drugi miesiąc wakacji w cenie

1 zł !

 

 

Strefa II

2,20 *

58,14

 

 

 

15,00 *

 

Strefa III

2,40 *

66,30

Gminny

1,60 *

35,70

 

Student

(bilety jednorazowe z ulgą handlową 20%)

Strefa I

1,60 *

55,86

 

34,30 *

Bilet na drugi miesiąc wakacji w cenie

1 zł !

 

 

Strefa II

2,20 *

55,86

 

 

 

15,00 *

 

Strefa III

2,40 *

63,70

Gminny

1,60 *

34,30

 

 

Emeryt do 70 roku życia

(bilety jednorazowe z ulgą handlową 20%)

Strefa I

1,60 *

 

 

 

Strefa II

2,20 *

 

 

15,00 *

 

 

Strefa III

2,40 *

Gminny

1,60 *

Emeryt po 70 roku życia

(bilet socjalny)

 1,00 *

12,00 *

15,00 *

 

Bilet dla wszystkich stref

(w tym IV strefa)

 

160,00 / 90,00 *

(potrzebne oświadczenie o wykupieniu biletu miesięcznego trasowanego lub sieciowego ZTM Rzeszów na terenie miasta Rzeszowa wraz
z dołączoną kserokopią tego biletu)

 

 

Bilet socjalny – okresowy

 

 

 

10,00 *

Opłata za przewóz bagażu

i  zwierząt

 

1,50

 

     
 

  

 BILET SOCJALNY OKRESOWY: 

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnej egzystencji i niezdolne do pracy (dawna I grupa)
 • niewidomi Mieszkańcy Związku Gmin wraz z przewodnikiem towarzyszącym im  w pojeździe  
 • dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunem z którym podróżują.

WYKAZ POZOSTAŁYCH UPRAWNIONYCH OSÓB DO ZAKUPU BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Z ULGĄ HANDLOWĄ 20%:

 • Dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy (dawna II grupa)
 • Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu
 • Uczestnicy studiów doktoranckich – do ukończenia 35 roku życia
 • Osoby pobierające rentę socjalną lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, które wcześniej pobierały emeryturę.

PUNKTY SPRZEDAŻY BILETÓW:

 • Dworzec Główny w Rzeszowie – ul. Grottgera 1, 35-959 Rzeszów.  
 • Punkt sprzedaży – ul. Marszałkowska 15 w Rzeszowie (kiosk przy bloku nr 15, na przeciwko postoju taksówek).
 • Punkt sprzedaży – ul. Dąbrowskiego 33a w Rzeszowie (kiosk we wnęce budynku).

! ! !  Pierwsze wydanie e-karty jest bezpłatne.

! ! !  Zakup biletów jednorazowych u kierowców bez dodatkowych dopłat.

! ! !  Posiadacz biletu miesięcznego na I, II, III strefę podróżuje komunikacją MKS po terenie Miasta Rzeszowa za darmo.

! ! !  Bonus na start: przed dniem 1 lipca 2017 r. możliwość zakupu e-karty i biletów miesięcznych w wyznaczonym puncie na terenie gminy Krasne.

! ! !  Możliwość uruchomienia lini: Malawa Kolonia – Rzeszów (przez osiedle Słocina).

 

EM - KARTA

 

Pasażer starając się o uzyskanie EM KARTY powinien posiadać:

 

 • zdjęcie,
 • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość oraz adres zameldowania na terenie Związku Gmin (tj. dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy),
 • w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, wymagane będzie zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnem (opłata skarbowa za zaświadczenie – 17,00 zł).

Pierwsze wydanie EM - KARTY jest BEZPŁATNE!

Będzie istniała także możliwość zakupu biletów i w tym celu należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych.

EM - KARTĘ będzie można również nabyć na Dworcu Głównym w Rzeszowie – ul. Grottgera 1, 35-959 Rzeszów. 

 

ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW MKS

Informujemy Państwa, że rozkłady jazdy autobusów MKS udostępnione na naszej stronie internetowej są wstępną propozycją, zgodnie z którą autobusy kursować będą od dnia 1 lipca 2017 roku. Sugestie przekazane przez Państwa dotyczące zmian rozkładów, będą uzgadniane i systematycznie wprowadzane. Ich realizacja będzie możliwa po dokonaniu zmiany zezwoleń komunikacyjnych.

 

LINIA 204 - KRASNE, STRAŻÓW, PALIKÓWKA (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.)

Kierunek jazdy: Palikówka pętla - Rzeszów D.A.

Kierunek jazdy: Rzeszów D.A. - Palikówka pętla

 

LINIA 205 - MALAWA KOLONIA (obowiązuje od 1 września 2018 r.)

 

Kierunek jazdy: Malawa Kolonia- Rzeszów, Politechnika

Kierunek jazdy: Rzeszów, Politechnika - Malawa Kolonia

 

LINIA 206 - MALAWA (obowiązuje od 1 września 2017 r.)

Kierunek jazdy: Malawa pętla - Rzeszów D.A.

Kierunek jazdy: Rzeszów D.A. - Malawa pętla

 

Rozkłady jazdy dostępne są także na: www.zgpks.rzeszow.pl