Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Wójt Gminy Krasne informuje, że w dniu 28 listopada 2018 roku Rada Gminy Krasne podjęła uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasne nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r. wynosi:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Od każdego mieszkańca w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje od
1 do 2 osób

13,00 zł

25,00 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje od
3 do 4 osób

11,00 zł

25,00 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje
5 i więcej osób

10,00 zł

25,00 zł

 

UWAGA:

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane / niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

4. Nowa stawka opłaty za odpady nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2019 roku w kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe EBS nr: 15 9176 1048 2001 0001 1400 0027.

5. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pliki do pobrania Pobierz plik