Przebudowa drogi gminnej 008557R Palikówka- Łąka

Droga "Senatorska" II etap

W ramach umowy zawartej w dniu 11.05.2016 r. z firmą STRABAG Sp. z o.o. 17.05.2016 r. rozpoczęto II etap Przebudowy drogi gminnej 008557R Palikówka – Łąka w Palikówce. Ostateczny odbiór robót nastapił w listopadzie br. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa gazociągu, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej linii napowietrznej, budowa kanalizacji deszczowej, chodnika, nowe oświetlenie uliczne oraz remont nawierzchni w km 0+058,00 – 0+565,75. Inwestycja współfinansowana została ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 150 645,00 zł. Łączna wartość realizacji inwestycji wyniosła 589 680,33  zł.

Palikówka - Łąka, sierpień 2016 r.

Palikówka - Łąka, czerwiec 2016 r.

Palikówka - Łąka, maj 2016 r.

 

Droga "Senatorska" I etap

W miesiącu wrześniu zakończone zostały prace projektowe Przebudowy drogi gminnej 008557R Palikówka – Łąka w Palikówce, polegającej na budowie chodnika i oświetlenia ulicznego wraz z remontem fragmentu jezdni na odcinku ok. 0,7 km.  Umożliwiło to podjęcie starań o pozyskanie środków z Programu rozwoju gminnej  i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Złożony przez Gminę wniosek o dofinasowanie został pozytywnie oceniony przez komisję oceny wniosków i znalazł się na 53 miejscu wstępnej listy rankingowej. Planowany termin realizacji zadania 2016 rok.

Palikówka - Łąka, styczeń 2016 r.

Palikówka - Łąka, wrzesień 2015 r.